„Wolontariusz Roku” – Regulamin

§1
Cele i zadania plebiscytu

1. Plebiscyt „Wolontariusz Roku” jest organizowany na terenie Gminy Mogilno.
2. W ramach plebiscytu zostanie wyłoniony 1 laureat
3. Celami plebiscytu „Wolontariusz Roku” są:

– promocja i prezentacja wolontariatu na terenie Gminy Mogilno,
– kształtowanie postaw prospołeczych u dzieci i młodzieży,
– propagowanie inicjatyw mających na celu podniesienie prestiżu wolontariatu,
– prezentacja sylwetek wolontariuszy oraz różnych akcji przez nich podjętych,
– zachęcanie do podejmowania aktywności wolontariuszy oraz włączenie się w inicjatywy łączące bezinteresowne działanie z kształtowaniem więzi społecznych opartych na solidarności społecznej,
integracja społeczności i wyrażenie podziękowania dla tych, którzy dobrowolnie, ochotniczo i bezinteresownie działają na rzecz mieszkańców Gminy Mogilno oraz na rzecz zwierząt.

 §2
Organizatorzy plebiscytu

1. Plebiscyt organizowany jest przez klub radnych miejskich „Klub Radnych Niezależnych”
2. Honorowy patronat nad plebiscytem pełni Burmistrz Mogilna Leszek Duszyński
3. Partnerami są:

  – Mogileński Dom Kultury
  – Urząd Miejski w Mogilnie (wydział Promocji i Kultury)

§3
Adresaci plebiscytu

Plebiscyt „Wolontariusz Roku” jest adresowany do dzieci i młodzieży: wolontariuszy indywidualnych, grup osób, które realizują program wolontariatu

§4
Zasady zgłaszania kandydatów

1. W ramach plebiscytu można zgłaszać kandydatów i kandydatki lub grupa wolontariuszy (wolontariat szkolny)
2. Zgłoszenie do plebiscytu składać mogą:
– szkoły,
– instytucje i organizacje współdziałające z wolontariuszami,
– Rady Sołeckie i Samorządy Osiedlowe,
– podmioty, które realizują program wolontariatu,
– osoby fizyczne, które korzystają z pomocy wolontariuszy,
– wolontariusze (możliwe jest również zgłoszenie własnej kandydatury)

3. W przypadku zgłoszeń dokonywanych przez osoby fizyczne lub wolontariuszy konieczne jest potwierdzenie faktu działalności wolontariusza przez organizację, która może zaświadczyć o tych działaniach na piśmie.
4. Zgłoszeń do plebiscytu należy dokonać na odpowiednim formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego plebiscytu. Możliwe jest zgłoszenie kilku wolontariuszy przez jeden podmiot. Dla każdego kandydata należy wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy.
5. Do każdego formularza należy dołączyć opis działań nominowanej osoby lub grupy osób, ukazujące pracę społeczną w okresie ostatnich 24 miesięcy.
6. Koordynator wolontariatu w każdej jednostce jest zobowiązany do przekazania informacji o plebiscycie dla każdego wolontariusza.
7. Zgłaszani kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia plebiscytu.

§5
Termin zgłaszania kandydatów

1. Termin nadsyłania zgłoszeń kandydatów upływa 30 października br. Decyduje data wpływu zgłoszenia.
2. Kandydatów do plebiscytu należy zgłaszać poprzez:
a) osobiście lub przesłać listownie na adres : Robert Przepiórka, ul Kausa 4, 88-300 Mogilno z dopiskiem na kopercie „ Wolontariusz Roku ”,

b) osobiście w recepcji kina „Wawrzyn” w Mogilnie, w godzinach pracy kina,
c) w formie elektronicznej na adres kontakt@sercemogilna.pl
Wiadomość proszę zatytułować „Zgłoszenie do plebiscytu
Wolontariusz Roku ”,
3. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie, nie będą oceniane.

§6
Zasady wyboru laureata plebiscytu

1. Wnioski o nadanie tytułu „Wolontariusz Roku” rozpatruje Kapituła Konkursowa. Kapitułę wybierają organizatorzy plebiscytu. Skład kapituły organizatorzy ogłoszą na swojej oficjalnej stronie plebiscytu: www.sercemogilna.pl w terminie nie przekraczającym zakończenia przyjmowania zgłoszeń do plebiscytu. Kapituła konkursu stanową 3-5 osób
2. Kapituła Konkursowa, po analizie i ocenie wniosków, z uwzględnieniem kryteriów plebiscytu, dokonuje oceny. Każdy z członków kapituły na karcie oceny przyznaje punkty 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 dla sześciu wybranych w swojej ocenie kandydatów.
Dokonując oceny, kapituła plebiscytu będzie szczególnie brała pod uwagę:

– zaangażowanie,
– innowacyjność działania,
– umiejętność współpracy,
– skuteczność i systematyczność działań,
– umiejętność aranżowania innych osób do pracy wolontariackiej

Dodatkowym atutem będą rekomendacje udzielone przez organizacje / instytucje.

3. Po zakończeniu przyznawania ocen, w obecności wszystkich członków Kapituły Konkursowej, na podstawie przyznanych punktów tworzona jest lista rankingowa. Kandydat, który zdobędzie najwięcej punktów otrzyma tytuł „Wolontariusz Roku”, a kolejne 5 najwyżej ocenionych kandydatur otrzyma wyróżnienie w postaci graweru.
4. Posiedzenia Kapituły Konkursowej zwołuje organizator plebiscytu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w zwykłej formie pisemnej . Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje przedstawiciel organizatora.