RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Klub Radnych Rady Miejskiej  „Klub Radnych Niezależnych”, ul. Narutowicza 1 w Mogilnie. Kontakt do administratora: kontakt@seremogilna.pl
Dane osobowe nominujących, nominowanych i laureatów są przetwarzane są w celu:

przyjmowania zgłoszeń do plebiscytu, wyłonienia nominowanych do głównego konkursu oraz wyłonienia laureata plebiscytu. Dane osobowe będą przetwarzane ( w tym przechowywane) przez:  karty zgłoszeń 2lata (  w tym dane nominujących i zgłoszonych), nominowani i laureaci 5 lat, lub do czasu funkcjonowania plebiscytu Serce Mogilna.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
– dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
– uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
– występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
– celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
– stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
– ewentualnym źródle pozyskania danych;
– udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.