Regulamin przyznania tytułu „ Serce Mogilna”

§1

Postanowienia ogólne

1. Tytuł „  Serce Mogilna ” jest wyrazem uznania społeczności lokalnej i nadawany jest na podstawie niniejszego regulaminu osobom lub organizacjom szczególnie zasłużonym dla Mogilna i okolic przez Klub Radnych Gminy Mogilno Prawica Ziemi Mogileńskiej

2. Przyznanie tytułu przez Klub Radnych Gminy Mogilno Prawica Ziemi Mogileńskiej ma na celu:

a) wspieranie i upowszechnianie idei  i pomocy potrzebującym

b) prezentację i promocję wolontariatu,

c) podziękowanie osobom, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia działają na rzecz społeczności lokalnej,

d) kształtowanie postaw prospołecznych,

e) wyróżnianie i nagradzanie animatorów : sportowych, kulturalnych i społecznych

f) integrację społeczności lokalnej.

3. Tytuł „ Serce Mogilna” będzie przyznawany raz do roku ze środków pochodzących ze składek członkowskich  lub podmiotów zewnętrznych ( sponsorów ) na wybitne zasługi  dla Ziemi Mogileńskiej w kategoriach określonych w § 2 pkt 4 niniejszego regulaminu.

§2

Zasady zgłaszania kandydatów

1. Zgłoszenia kandydatów do tytułu „Serce Mogilna”  mogą składać:

a) instytucje i organizacje społeczne działające na terenie Mogilna i okolic,

b) organizacje pozarządowe, w tym związki wyznaniowe i Kościoły,

c) mieszkańcy  Mogilna i okolic

2. Kandydatem do tytułu „ Serce Mogilna” może być osoba, która:

a) wyróżniła się pracą społeczną na rzecz społeczności lokalnej,

b) była zaangażowana w opiekę nad osobami potrzebującymi pomocy,

c) była inicjatorem pomocy na rzecz osób poszkodowanych lub pokrzywdzonych w wyniku zdarzeń losowych

d) która bezinteresownie poświęca się na rzecz dzieci i młodzieży, będąc jednocześnie wzorem do naśladowania i aspiracją do rozwoju osobistego podopiecznych

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Tytuł „ Serce Mogilna” może być nadany za konkretne osiągnięcia w roku  lub za systematyczną pracę na rzecz społeczności  mogileńskiej.

4. Kandydaci mogą być zgłaszani w następujących kategoriach  :

a) działalność społeczna,

b) kultura,

c) sport i rekreacja,

d) nagła interwencja

5. Wniosek o przyznanie tytułu „ Serce Mogilna ” składa się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.  Druk formularza w formie papierowej dostępny jest:

  • w sklepie komputerowym ROBKOMP ul. Kausa 4, Mogilno (pn-pt: 9:00-18:00 oraz sobota 9:30 do 13:30)
  • w recepcji kina „Wawrzyn” w Mogilnie, w godzinach pracy kina,

Wniosek w formie elektronicznej jest również dostępny do pobrania poniżej tekstu regulaminu.

6. Wypełnione wnioski można:

a) Złożyć osobiście lub przesłać listownie na adres : Robert Przepiórka, ul Kausa 4, 88-300 Mogilno  z dopiskiem na kopercie „ Serce Mogilna ”,
b) złożyć osobiście w recepcji kina „Wawrzyn” w Mogilnie, w godzinach pracy kina,
c) Przesłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@sercemogilna.pl

7. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada bieżącego roku. (decyduje data wpływu ).

8. Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem do tytułu  ,, Serce Mogilna” .

9. Dopuszcza się zgłaszanie, przez jednego zgłaszającego, więcej niż jednego kandydata, przy czym dla każdego z nich należy wypełnić osobne zgłoszenie.

10. Wnioski niespełniające wymogów konkursu lub wnioski złożone po upływie terminu, określonego w 2 ust. 7
niniejszego Regulaminu, nie będą rozpatrywane.

§3

Wybór laureatów

1. Wnioski o nadanie tytułu „Serce Mogilna” rozpatruje Kapituła Konkursowa w liczbie trzech członków w tym Przewodniczący kapituły, którą powołuje Zarządzeniem/uchwałą Klubu Radnych Gminy Mogilno Prawicy Ziemi Mogileńskiej.

2. Kapituła Konkursowa, po analizie i ocenie wniosków, z uwzględnieniem kryteriów: czas, okres i zakres prowadzenia przez kandydata działalności społecznej, a także społecznej aktywności kandydata w środowisku lokalnym, rekomenduje  Przewodniczącemu Kapituły Konkursowej kandydatów do tytułu„ Serce Mogilna ”. Decyzję o przyznaniu tytułu podejmują wszyscy członkowie kapituły konkursowej.

3. Kapituła Konkursowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu. Decydujący głos posiada przewodniczący Kapituły Konkursowej.

4. Posiedzenia Kapituły Konkursowej zwołuje jej przewodniczący telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w zwykłej formie pisemnej . Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Kapituły Konkursowej oraz wszyscy obecni na posiedzeniu .

§4

Ogłoszenie wyników

1. Laureaci tytułu .„ Serce Mogilna”  zostaną ogłoszeni podczas uroczystości zorganizowanej w tym celu przez Klub Radnych Gminy Mogilno Prawica Ziemi Mogileńskiej, na którą zaproszenie kandydaci otrzymają z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Wręczenie tytułu „ Serce Mogilna” poprzedzone zostanie prezentacją zasług laureata będących podstawą przyznania wyróżnienia.

3. Osoba wyróżniona tytułem „ Serce Mogilna ” otrzymuje statuetkę przyznaną przez kapitułę konkursową.

4. Pozostali laureaci nominowani do tytułu „Serce Mogilna” otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§5

Postanowienia końcowe

1. Regulamin prac Kapituły zostaje zatwierdzony przez Klub Radnych Gminy Mogilno Prawica Ziemi Mogileńskiej zwykłą większością głosów.

2. Harmonogram prac Kapituły zostaje ustalony i zatwierdzony przez jej Członków na pierwszym posiedzeniu Kapituły.

3. Regulamin wchodzi w życie w terminie zatwierdzonym przez Klub Radnych Gminy Mogilno Prawica Ziemi Mogileńskiej.

4. Zmiany w regulaminie nie mogą być dokonywane podczas trwania Konkursu.

5. Zmiany w regulaminie zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Klubu Radnych Gminy Mogilno Prawicy Ziemi Mogileńskiej.

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 20 LISTOPADA