Regulamin przyznania tytułu „ Serce Mogilna”

§1

Informacje ogólne

1. Tytuł „  Serce Mogilna ” jest wyrazem uznania społeczności lokalnej i nadawany jest na podstawie niniejszego regulaminu osobom lub organizacjom szczególnie zasłużonym dla Mogilna i okolic przez Klub Radnych Rady Miejskiej w Mogilnie „Klub Radnych Niezależnych”

2. Przyznanie tytułu przez klub Radnych Rady Miejskiej w Mogilnie „Klub Radnych Niezależnych” ma na celu:

a) wspieranie i upowszechnianie idei  i pomocy potrzebującym

b) prezentację i promocję wolontariatu,

c) podziękowanie osobom, które dobrowolnie i bez wynagrodzenia działają na rzecz społeczności lokalnej,

d) kształtowanie postaw prospołecznych,

e) wyróżnianie i nagradzanie animatorów : sportowych, kulturalnych i społecznych

f) integrację społeczności lokalnej.

3. Tytuł „ Serce Mogilna” będzie przyznawany raz do roku ze środków klubu radnych  lub podmiotów zewnętrznych ( sponsorów ) na wybitne zasługi  dla Ziemi Mogileńskiej.

§2

Zasady zgłaszania kandydatów

1. Zgłoszenia kandydatów do tytułu „Serce Mogilna”  mogą składać:

a) instytucje i organizacje społeczne działające na terenie Mogilna i okolic,

b) organizacje pozarządowe, w tym związki wyznaniowe i Kościoły,

c) mieszkańcy  Mogilna i okolic

2. Kandydatem do tytułu „ Serce Mogilna” może być osoba, stowarzyszenie oraz grupa nieformalna, które:

a) wyróżniają się pracą społeczną na rzecz społeczności lokalnej,

b) były zaangażowane w opiekę nad osobami potrzebującymi pomocy,

c) były inicjatorem pomocy na rzecz osób poszkodowanych lub pokrzywdzonych w wyniku zdarzeń losowych

d) które bezinteresownie poświęcają się na rzecz dzieci i młodzieży, będąc jednocześnie wzorem do naśladowania i aspiracją do rozwoju osobistego podopiecznych

e) nie były skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3. Tytuł „ Serce Mogilna” może być nadany za konkretne osiągnięcia w roku  lub za systematyczną pracę na rzecz społeczności  mogileńskiej.

4. Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznania tytułu osobie pośmiertnie. Takiego kandydata można zgłosić maksymalnie do dwóch lat po śmierci.

5. Wniosek o przyznanie tytułu „ Serce Mogilna ” składa się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.  Druk formularza w formie papierowej dostępny jest:

  • w sklepie komputerowym ROBKOMP ul. Kausa 4, Mogilno w godzinach pracy sklepu,
  • w recepcji kina „Wawrzyn” w Mogilnie, w godzinach pracy kina,

Wniosek w formie elektronicznej jest również dostępny do pobrania poniżej tekstu regulaminu.

6. Wypełnione wnioski można:

a) Złożyć osobiście lub przesłać listownie na adres : Robert Przepiórka, ul Kausa 4, 88-300 Mogilno  z dopiskiem na kopercie „ Serce Mogilna ”,
b) złożyć osobiście w recepcji kina „Wawrzyn” w Mogilnie, w godzinach pracy kina,
c) Przesłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@sercemogilna.pl

7. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października bieżącego roku. (decyduje data wpływu ).

8. Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem do tytułu  ,, Serce Mogilna” .

9. Dopuszcza się zgłaszanie, przez jednego zgłaszającego, więcej niż jednego kandydata, przy czym dla każdego z nich należy wypełnić osobne zgłoszenie.

10. Wykluczenia nominacji:

a) wnioskodawca i osoba nominowana nie mogą być spokrewnieni  lub spowinowaceni

b) osoby i stowarzyszenia, które wcześniej otrzymały tytuł „Serce Mogilna”

c) nie można nominować stowarzyszenia do którego się przynależy

d) osoby i stowarzyszenia, które podczas wcześniejszych plebiscytów „Serce Mogilna” uzyskały łącznie 3 nominacje

11. Wnioski niespełniające wymogów konkursu lub wnioski złożone po upływie terminie nie będą rozpatrywane.

§3

Wybór laureatów

1. Wnioski o nadanie tytułu „Serce Mogilna” rozpatruje Kapituła Konkursowa. Kapitułę wybierają organizatorzy plebiscytu. Skład kapituły organizatorzy ogłoszą na swojej oficjalnej stronie plebiscytu: www.sercemogilna.pl w terminie nie przekraczającym zakończenia przyjmowania zgłoszeń do plebiscytu. Kapituła konkursu stanową 3-5 osób

2. Kapituła Konkursowa, po analizie i ocenie wniosków, z uwzględnieniem kryteriów: czas, okres i zakres prowadzenia przez kandydata działalności społecznej, a także społecznej aktywności kandydata w środowisku lokalnym; dokonuje oceny. Każdy z członków kapituły na karcie oceny przyznaje punkty 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 dla sześciu wybranych w swojej ocenie kandydatów.

3. Po zakończeniu przyznawania ocen, w obecności wszystkich członków Kapituły Konkursowej, na podstawie przyznanych punktów tworzona jest lista rankingowa. Kandydat, który zdobędzie najwięcej punktów otrzyma tytuł „Serce Mogilna”, a kolejne 5 najwyżej ocenionych kandydatur otrzyma wyróżnienie w postaci graweru.

4. Posiedzenia Kapituły Konkursowej zwołuje organizator plebiscytu telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w zwykłej formie pisemnej . Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje przedstawiciel organizatora.

§4

Ogłoszenie wyników

1. Laureaci tytułu .„ Serce Mogilna”  zostaną ogłoszeni podczas uroczystości zorganizowanej w tym celu przez organizatorów plebiscytu, na którą zaproszenie kandydaci otrzymają z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Wręczenie tytułu „ Serce Mogilna” poprzedzone zostanie prezentacją zasług laureata będących podstawą przyznania wyróżnienia.

3. Kandydat wyróżniony tytułem „ Serce Mogilna ” otrzymuje statuetkę przyznaną przez kapitułę konkursową.

4. Pięć kolejnych najwyżej ocenionych nominacji do tytułu „Serce Mogilna” otrzyma pamiątkowe grawery.

§5

Postanowienia końcowe

1. Regulamin prac Kapituły zostaje zatwierdzony przez Klub Radnych Rady Miejskiej w Mogilnie „Klub Radnych Niezależnych” zwykłą większością głosów.

2. Harmonogram prac Kapituły zostaje ustalony i zatwierdzony przez jej Członków na pierwszym posiedzeniu Kapituły.

3. Regulamin wchodzi w życie w terminie zatwierdzonym przez Klub Radnych Rady Miejskiej w Mogilnie „Klub Radnych Niezależnych”.

4. Zmiany w regulaminie nie mogą być dokonywane podczas trwania Konkursu.

5. Zmiany w regulaminie zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Klubu Radnych Rady Miejskiej w Mogilnie „Klub Radnych Niezależnych”.

 

ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO: 26 PAŹDZIERNIKA