Kapituła plebiscytu Wolontariusz Roku

ZARZĄDZENIE Nr 01/10/2021

Klub Radnych Rady Miejskiej „Klub Radnych Niezależnych” z dnia 01.10.2021r.

w sprawie powołania Kapituły konkursowej ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie wyróżnienia  „Wolontariusz Roku” oraz określenia regulaminu Kapituły. Zarządza się, co następuje:

§1.

Klub Radnych Rady Miejskiej „Klub Radnych Niezależnych” powołuje Kapitułę ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody „Wolontariusz Roku” w następującym składzie

1) Elżbieta Sarnowska – laureat „Serca Mogilna” z 2019roku
2) Marcin Zieliński  – dyrektor wydziału Promocji i Kultury w urzędzie miejskim w Mogilnie
3) Marek Wolski – prawnik i ławnik Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
4) Wioleta Michalak – radna Rady Miejskiej w Mogilnie
5) Mariola Źrałka –  wieloletni samorządowiec

§2.

1. Ustala się Regulamin pracy Kapituły Nagrody, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do zadań Kapituły należy dokonanie oceny wniosków nominacyjnych i rozpatrzenie propozycji laureatów i laureatek celem przyznania nagrody w jednej z czterech  kategorii  określonych w § 2ust.4 Regulaminu .

3. Kapitułę powołuje Klub Radnych Rady Miejskiej „Klub Radnych Niezależnych” zwykła większością głosów, w obecności połowy członków .

4. Kapituła rozwiązuje się z chwilą przyznania przez Kapitułę Nagrody „Wolontariusz Roku’.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.