Kapituła Konkursu

ZARZĄDZENIE Nr 01/08/2019

Klubu Radnych w Mogilne „Prawica Ziemi Mogileńskiej” z dnia 20.08.2019r.

w sprawie powołania Kapituły konkursowej ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie wyróżnienia „ SERCE MOGILNA”  oraz określenia regulaminu Kapituły. Zarządza się, co następuje:

§1.

Klub Radnych „Prawica Ziemi Mogileńskiej” powołuje Kapitułę ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie nagrody „ Serce Mogilna”w następującym składzie

1) Bożena Ziemnicka – wdowa po zmarłym pomysłodawcy statuetki, Jacku Ziemnickim
2) Lekarz Roman Bardoń – laureat „Serce Mogilna”  w 2005 roku
3) Ewa Szarzyńska – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie
4) Stanisław Kaszyński – Honorowy Obywatel Mogilna
5) Jan Szymański – Dyrektor Mogileńskiego Domu Kultury

§2.

1. Ustala się Regulamin pracy Kapituły Nagrody, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do zadań Kapituły należy dokonanie oceny wniosków nominacyjnych i rozpatrzenie propozycji laureatów i laureatek celem przyznania nagrody w jednej z czterech  kategorii  określonych w § 2ust.4 Regulaminu .

3. Kapitułę powołuje Klub Radnych w Mogilnie „Prawica Ziemi Mogileńskiej” zwykła większością głosów, w obecności połowy członków .

4. Kapituła rozwiązuje się z chwilą przyznania przez Kapitułę Nagrody „Serce Mogilna’.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.